Проект

УейвЕрест ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2020/551395 „Neoprene recycling for circular economy: the WavErest method“, обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Комплексна инсталация за рециклиране и листиране на неопренов материал
Обособена позиция 2: Машина за ламиниране с адхесив на база разтворител“

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук.


През месец май 2021 г. УейвЕрест ЕООД получи одобрение на проект 2020/551395 „Neoprene recycling for circular economy: the WavErest method“. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“.

Основната цел на проекта е да инвестираме в иновативнo зелено оборудване за рециклиране на неопрен, което ще ни помогне в диверсификацията на нашата продуктова линия.

Ще бъде закупено специализирано оборудване за рециклиране на неопренов материал по иновативна технология.

Одобреният бюджет на проекта е 748 250 евро, от които 450 000 евро безвъзмездна финансова помощ.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта и внедряването на иновативната технология за рециклиране на неопрен са:

  • 1 нова напълно работеща производствена линия за рециклиране на неопрен;
  • 1 разработен и въведен на пазара нов зелен продукт от рециклиран неопрен;
  • създадени 5 нови работни места;
  • 1 въведена мярка за намаляване на емисиите на CO2;
  • 1 въведена мярка за повторно използване на отпадъци от собствено производство.